องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ที่อยู่ 569 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 เบอร์โทรศัพท์ 035-446-910

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 98
account_box กองคลัง
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวชนิดา ประทุมเดช)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางสาวชนิดา ประทุมเดช)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางสาวบุญเรือน จะระจะแสง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวบุญเรือน จะระจะแสง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวธัญญรัตน์ บูชา)
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
(นางสาวธัญญรัตน์ บูชา)
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
(นางสาวฉันทนา น้อยแก้ว)
คนงานทั่วไป
(นางสาวฉันทนา น้อยแก้ว)
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร