องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
info ข้อมูลหน่วยงาน
ภาพสำนักงาน


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน หรือชุมชน หรือตำบล(แผนที่ประกอบ) สำนักองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ตั้งอยู่ถนนทางหลวง 3422เลขที่ 569 หมู่ที่ 1ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เบอร์โทรศัพท์ 035–446910 , โทรสาร 035-446910 มีเนื้อที่ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 25,000 ไร่ สำนักงานอยู่ห่างจากอำเภอสองพี่น้อง ทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 12กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 50กิโลเมตร 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิระเทศโดยทั่วไปของตำบลบางเลน มีเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานผ่านพื้นที่ทุกหมู่บ้าน พื้นที่บางแห่งมีน้ำท่วมถึงทุกปี และพื้นที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู 1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม 2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม3) ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วนซุย ดินเหนียว พื้นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเช่น ปลูกข้าวข้าวโพด และพืชไร่ ฯลฯ 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง ตำบลบางเลนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน (อยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทุกหมู่บ้าน) ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโรงช้าง หมู่ที่ 2 บ้านจิกหมู่ หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ช้างแล่น หมู่ที่ 4 บ้านลาดพลี หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ต้นตาล และอบต.บางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน และอบต.บางหลวง อำเภอบางหลวง จังหวัดนครปฐม ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.บางตะเคียน และอบต.บางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.เนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รายชื่อกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเลนจำนวน 7 คน 1.นายปิยพจน์ เกียรติชูสกุล กำนันตำบลบางเลน 2.นายประพร หิรัญรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 3.นายไพฑูลย์ เข็มทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 4.นายธเนศ ผิวเผือก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 5.นายสันติ บูชา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 6.นางสาวปภาภัทร ทองเชื้อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 7.นายไพศาล คล้ายมฤก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง แยกตามส่วนราชการ ดังนี้ 1.นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด ประกอบด้วย 1. นางสาวธนภร สังข์สุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 2. นายก่อพงษ์ บัวชิต ตำแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์ 3. นายณัฐพิพัฒน์ สุขพัฒนสมบัติ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4. นางเรวศรี กฤษณชาญดี ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 5. นางสาวธิติมาภรณ์ แสวงทรัพย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 6. นางสาวนพพร ออมสิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 7. นายเริงรัก นวลละออง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 8. นางสาวกชมนต์วรรณ บูชา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 9. นางสาวพัสรีย์ เอี่ยมสุขา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 10. นางสาวยุคลธร น้อยแก้ว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 11.นายสำรวย ฝอยทอง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองคลัง ประกอบด้วย 1.นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 2. นางสาวบุญเรือน จะระจะแสง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3. นางสาวธัญญรัตน์ บูชา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 4. นางสาวฉันทนา น้อยแก้ว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองช่าง ประกอบด้วย 1. - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 2. นายนพดล นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง) 3. นายอนุสรณ์ เข็มทอง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1. - ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา 2. นางสาวสุภาวิณี สันนิถา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3. นางนลินี เอี่ยมสะอาด ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 4. นางสาวศศิธร ศรีหรั่งไพโรจน์ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 5. นางวาสนา เขียวอ่อน ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 6. นางสาวชณิทชนันท์ สุพรรณชาติ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1. นางสาวธนภร สังข์สุวรรณ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 2. นายราเมศร์ บูชาธรรม ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 3. นายวุฒิชัย อุทัยพิบูลย์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 4. นายวิโรจน์ ศรีหรั่งไพโรจน์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 5. นางนิด ปะทะกิ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 2.1 การเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีการเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และได้มีการเลือกตั้งผู้บริหารครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555 และเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555ประกอบด้วยผู้บริหาร 3 คน สมาชิกสภาจำนวน 14 คน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้แบ่งหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น10 หน่วยเลือกตั้งดังนี้ หมู่ที่ 1 2 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 2 2 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 3 1 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 4 1 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 5 2 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 6 1 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 7 1 หน่วยเลือกตั้ง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนจำนวน1คน 1.นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จำนวน 14 คน 1.นายชรินทร์ ทองแย้ม ประธานสภา 2.นายสมหมาย ดอกไม้ รองประธานสภา 3.นายประหยัด แสงเกตุ สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 4.นายสมคิด อุทัยพิบูลย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 5.นายธเนศ ผิวเผือก สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 6. - สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 7.นายอำพร รุ่งเจริญ สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 8.นายสมศักดิ์ จันทร์หอม สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 9.นายอนัน พินิจการ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 10.นางมลิดา ไทยงามศิลป์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 11.นายสุทธิพงษ์ ทองเชื้อ สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 12.นายภควัฒน์ รุ่งเรืองจุฑาวสุ สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 13.นายวันชัย เสือขำ สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 14.นายสมนึก กาบแก้ว สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
แผนที่โดยสังเขป

แผนที่แนวเขตโดยสังเขป

ประชากร
3.ประชากร 3.1ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 3.2 ช่วงอายุ และจำนวนประชากร
ตาราง
สรุปข้อมูลเปรียบเทียบเกี่ยวกับจำนวนประชากร ปี 2559 –ปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีจำนวนครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น 140ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 6.40 % องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีประชากรชาย เพิ่มขึ้น 21 คน คิดเป็นร้อยละ 0.61 % องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนมีประชากรหญิง ลดลง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 % องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนรวมมีประชากรเพิ่มขึ้นทั้งหมด 17 คนคิดเป็นร้อยละ 0.24 %
ช่วงอายุ และจำนวนประชากร

สภาพทางสังคม
4. สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา 4.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6
จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบางเลน

สภาพทางสังคม/1
4.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง - โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 - โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 4.1.3 ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง 4.1.4 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง 4.2 สาธารณสุข - มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางเลน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 - มีอสม. ทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวน 106 คน - มีการจัดการขยะในตำบลบางเลน โดยการเผาไหม้จากเตาความร้อนสูง - มีการใช้ส้วม ทุกครัวเรือน 4.3 อาชญากรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น มีแต่เหตุลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องวิดน้ำของเกษตรกร ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำตำบลบางเลน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการดูแลป้องกันความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนในตำบลบางเลน 4.4 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในตำบลบางเลนจากการที่สถานีตำรวจสองพี่น้อง ได้แจ้งกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนทราบนั้นพบว่าในเขตตำบลบางเลนมีผู้ติดยาเสพติด แต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลเนื่องจากได้รับความร่วมมือกับทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนที่ช่วยกันสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่นการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนร่วมกับสถานีตำรวจสองพี่น้องได้คัดเลือกหมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม เป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด จำนวน 1 หมู่บ้าน เพราะว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านที่ช่วยกันสอดส่องดูแลให้การแนะนำบุตร หลาน ของท่านและแจ้งเบาะแสให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน 4.5 การสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ทั้งหมด 1,063 คน อายุระหว่าง 60 - 69 595 คน อายุระหว่าง 70 - 79 332 คน อายุระหว่าง 80 - 89 123 คน อายุระหว่าง 90 - ขึ้นไป 13 คน 2. ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้พิการหรือทุพพลภาพ ทั้งหมด 191 คน 3. ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการช่วยเหลือ ทั้งหมด 25 คน 4. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 5. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 6. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลบางเลน 5.ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีเส้นทางคมนาคมขนส่งเป็นถนนหินคลุก ร้อยละ80 เปอร์เซ็นต์ มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 15 เปอร์เซ็นต์ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ร้อยละ 5 เปอร์เซ็นต์ ด้วยพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมถึงในฤดูน้ำหลากทำให้มีน้ำท่วมขังถนนทุกปี และด้วยงบประมาณของทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนที่มีไม่มากพอต่อการพัฒนา จึงไม่สามารถก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนลาดยางทั้งหมดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้ 1. ทางหลวงแผ่นดิน - ถนนทางหลวง 3422 ตัดผ่าน เริ่มจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 5ผ่านหมู่ที่ 1 , 6 , 4 , 3 และหมู่ที่ 7 สิ้นสุดเขตพื้นที่ถึงเขตติดต่อตำบลเนินพระปรางค์ รวมระยะทางประมาณ 9.00 กิโลเมตร - ถนนทางหลวง 3351บางแม่หม้าย – บางหลวง ตัดผ่านหมู่ที่ 5 เริ่มจากสะพานหน้าวัดบางสามสิ้นสุดเขตพื้นที่ถึงเขตติดต่อตำบลห้วยม่วง อำเภอบางหลวง ระยะทางประมาณ 2.50 กิโลเมตร 2.ถนนทางหลวงชนบท - ถนนทางหลวงชนบท(สายล่าง) เริ่มจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 5 ตัดผ่านถึงสะพานรางกระทุ่ม เขตติดต่อกับเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ระยะทาง 7.60 กิโลเมตร 3.ถนนลาดยางชลประทาน - ถนนลาดยางชลประทาน เส้นรางสะแกสูง เริ่มจาก ถนนทางหลวง 3422 ถึงเขตติดต่อตำบลห้วยม่วง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระยะทางยาว 2.50 กิโลเมตร 5.2 การไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ใช้ไฟฟ้าเขตบางหลวง ครบทุกหมู่บ้าน(แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)ประมาณร้อยละ 95 ในส่วนที่เหลือยังไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งเป็นบ้านเรือนตั้งอยู่กลางทุ่งนากระจัดกระจายจุดละ 1 หลัง 2 หลัง ประมาณร้อยละ 5 ปัญหาในเรื่องของไฟฟ้า คือพื้นที่ตำบลบางเลนมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามจุดแยกจุดเสี่ยงบริเวณถนนภายในหมู่บ้าน มีน้อยเกินไป ไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล 5.3 การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีระบบประปาทั้งหมด 24 แห่งครบทุกหมู่บ้าน - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 6 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 4 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 3 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 2 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 3 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 3 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 3 แห่ง 5.4 โทรศัพท์ - ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัว - มีเสารับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 3 แห่ง 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ - ประชาชนในตำบลบางเลนใช้ไปรษณีย์สาขาสองพี่น้อง เบอร์โทรศัพท์ 035-531041 - ประชาชนในตำบลบางเลนใช้บริษัทขนส่งเอกชน
ระบบเศรษฐกิจ
6. ระบบเศรษฐกิจ 6.1การเกษตร ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาข้าว ข้าวโพด ปลูกผัก เลี้ยงปลา ฯลฯ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 6.2การประมง ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลน ร้อยละ 10 มีการทำประมง คือ บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง 6.3การปศุสัตว์ ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลน ร้อยละ 10 มีการทำปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร 6.4 การบริการ ในพื้นที่ตำบลบางเลนมีสถานบริการน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน 3 แห่ง , ร้านสะดวกซื้อ 24 ชม. จำนวน 2 แห่ง , และร้านอาหารขนาดเล็ก เช่นร้านอาหารตาสั่ง และร้านค้าขอโชห่วยในหมู่บ้าน 6.5 การท่องเที่ยว ตำบลบางเลนกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบางเลน ได้แก่ตลาดน้ำบางสาม หมู่ที่ 5 , แหล่งท่องเที่ยวทุ่งบัวแดงอ่างเก็บน้ำลาดควาย หมู่ที่ 2 , มีหมู่บ้านไทยทรงดำ บ้านลาดมะขาม 6.6อุตสาหกรรม ในพื้นที่ตำบลบางเลน ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีแต่โรงงานอุตสาหกรรม (ขนาดเล็ก) 3แห่ง ได้แก่ 1.โรงงานทำรองเท้า 2.โรงงานทำอุปกรณ์เครื่องครัว 3.โรงงานบรรจุอาหารกระป๋องและน้ำดื่มผลไม้ 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 6.7.1 การพาณิชย์ - โรงแรม 1 แห่ง - สถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง - ปั๊มแก๊ส 2 แห่ง - โรงสีข้าว 2 แห่ง - ลานตากข้าว 3 แห่ง - ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 3 แห่ง - ร้านตัดผม 3 แห่ง - ร้านเสริมสวย 5 แห่ง - ตลาดนัด 3 แห่ง - ร้านกลึงเครื่องจักรกล 2 แห่ง - ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2 แห่ง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต 1 แห่ง - ตลาดสด 1 แห่ง 6.7.2 กลุ่มอาชีพ 1. กลุ่มผู้เลี้ยงหม่อนไหมหมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม 2. กลุ่มขนมไทย และไข่เค็ม หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ช้างแล่น 6.8 แรงงาน ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาข้าว ข้าวโพด ปลูกผัก เลี้ยงปลา ฯลฯ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างในพื้นที่ และนอกพื้นที่ 7.ศาสนา ประเพณี วัฒนะธรรม 7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยมีข้อมูล ศาสนสถาน ดังนี้ 7.1.1 วัด จำนวน 4 วัด - วัดรางสะแกสูง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1บ้านดอนกระเบื้อง - วัดทองประดิษฐ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2บ้านใหม่ - วัดท่าเจดีย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม - วัดใหม่พิบูลย์ผล ตั้งอยู่ หมู่ที่6 บ้านลาดมะขาม 7.1.2 ศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง - ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม - ศาลเจ้าพ่อบุญคง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม 7.2 ประเพณีและงานประจำปี -งานชมรมผู้สูงอายุ เดือนเมษายนของทุกปี - งานประเพณีไทยทรงดำ เดือนเมษายน ของทุกปี - ประเพณีเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม ของทุกปี - ประเพณีออกพรรษา เดือนตุลาคม , พฤศจิกายน ของทุกปี - ประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น - ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ กลุ่มผู้เลี้ยงหม่อนไหม หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม - ภาษาถิ่น คือ มีภาษาลาวไทยทรงดำ หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม 7.4 สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก - สินค้าพื้นเมือง คือ ชาใบหม่อนหมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม - ไข่เค็ม หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ช้างแล่น 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 8.1 น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติประกอบด้วย แม่น้ำ 1 สาย - แม่น้ำท่าจีน ไหลผ่านหมู่ที่ 5 ตำบลบางเลน คลอง 6 แห่ง - คลองสองพี่น้อง ไหลผ่านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ออกสู่แม่น้ำท่าจีนระยะทางความยาวประมาณ 9.20 กิโลเมตร - คลองรางสะแกสูง อยู่หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง , บ้านในคลอง - คลองบางปลาม้า อยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ - คลองไผ่ช้างแล่น อยู่หมู่ที่ 3 และ 4 - คลองเสือขบ อยู่หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม - คลองไผ่ช่องลม อยู่หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม ห้วย หนอง หรือที่สาธารณะ - หนองตาสุข อยู่หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง - หนองตาแพ อยู่หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง - ลาดควาย อยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ - ลาดสวาย อยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ - ลาดพลี อยู่หมู่ที่ 4 บ้านลาดพลี - ลาดสามขา อยู่หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม - ลาดกงเกวียน อยู่หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม - ลาดฟ้าผ่า อยู่หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม
แผนที่แหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลบางเลน

ระบบเศรษฐกิจ/1
8.2 ป่าไม้ พื้นที่ในตำบลบางเลนไม่อยู่ในเขตป่าไม้ 8.3 ภูเขา พื้นที่ในตำบลบางเลนไม่มีภูเขา 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ในตำบลบางเลน ส่วนมากเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับปลูกข้าว และทำเกษตรกรรมต่างๆ มีทรัพยากรธรรมชาติ คือ ดิน น้ำ และอากาศที่ไม่เป็นมลพิษ เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยของเสียทิ้งลงในพื้นที่ 9. อื่น ฯ (ถ้ามีระบุด้วย) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่พักสายตรวจตำบลบางเลน 2 แห่ง - ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านบ้านใหม่ บริเวณสามแยกทางเข้าวัดทองประดิษฐ์ - ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม บริเวณสี่แยกบางสาม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำตำบลบางเลน 1 แห่ง - ตั้งอยู่ที่ อบต.บางเลน ด้านอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้จัดทำเว็ปไซด์ www.banglen.go.th@hotmail.com เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของ อบต.บางเลน และเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาของประชาชนในการบริหารงานของ อบต.บางเลน