องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ที่อยู่ 569 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 เบอร์โทรศัพท์ 035-446-910

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 94
account_box คณะผู้บริหาร
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
โทร : 035446910
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
โทร : 035446910
(นายอำพร รุ่งเจริญ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
โทร : 035446910
(นายอำพร รุ่งเจริญ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
โทร : 035446910
(นางพรพิมล แคล้วประยูร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
โทร : 035446910
(นางพรพิมล แคล้วประยูร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
โทร : 035446910
(นายประหยัด แสงเกตุ)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
โทร : 035446910
(นายประหยัด แสงเกตุ)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
โทร : 035446910
account_box สมาชิกสภา
(นายสมคิด อุทัยพิบูลย์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
(นายสมคิด อุทัยพิบูลย์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
(นายสมหมาย ดอกไม้)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
(นายสมหมาย ดอกไม้)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
(นางลาวรรณ โกมลสิงห์)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
(นางลาวรรณ โกมลสิงห์)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
(นายสมศักดิ์ จันทร์หอม)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
(นายสมศักดิ์ จันทร์หอม)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
(นายอนัน พินิจการ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
(นายอนัน พินิจการ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
(นายภควัฒน์ รุ่งเรืองจุฑาวสุ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
(นายภควัฒน์ รุ่งเรืองจุฑาวสุ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
(นายสมนึก กาบแก้ว)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
(นายสมนึก กาบแก้ว)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางสาวรุ่งนภา บุญนาดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวรุ่งนภา บุญนาดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางสาวศศิธร ศรีหรั่งไพโรจน์)
ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวศศิธร ศรีหรั่งไพโรจน์)
ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box สำนักปลัด
(นางสาวรุ่งนภา บุญนาดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวรุ่งนภา บุญนาดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายก่อพงษ์ บัวชิต)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายก่อพงษ์ บัวชิต)
นักทรัพยากรบุคคล
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางเรวศรี กฤษณชาญดี)
นักพัฒนาชุมชน
(นางเรวศรี กฤษณชาญดี)
นักพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวนพพร ออมสิน)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนพพร ออมสิน)
เจ้าพนักงานธุรการ
(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายเริงรัก นวลละออง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(นายเริงรัก นวลละออง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(นางสาวยุคลธร น้อยแก้ว)
นักการภารโรง
(นางสาวยุคลธร น้อยแก้ว)
นักการภารโรง
(นางสาวกชมนต์วรรณ บูชา)
คนงานทั่วไป
(นางสาวกชมนต์วรรณ บูชา)
คนงานทั่วไป
(นางสาวพัชลวีย์ เอี่ยมสุขา)
คนงานทั่วไป
(นางสาวพัชลวีย์ เอี่ยมสุขา)
คนงานทั่วไป
(นางสาวชลธิชา ธรรมเนียม)
คนงานทั่วไป
(นางสาวชลธิชา ธรรมเนียม)
คนงานทั่วไป
(นายราเมศ บูชาธรรม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายราเมศ บูชาธรรม)
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองคลัง
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวชนิดา ประทุมเดช)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางสาวชนิดา ประทุมเดช)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(นางสาวบุญเรือน จะระจะแสง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวบุญเรือน จะระจะแสง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวธัญญรัตน์ บูชา)
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
(นางสาวธัญญรัตน์ บูชา)
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
(นางสาวฉันทนา น้อยแก้ว)
คนงานทั่วไป
(นางสาวฉันทนา น้อยแก้ว)
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
(นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
-
นายช่างโยธา
-
นายช่างโยธา
(นายอนุสรณ์ เข็มทอง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายอนุสรณ์ เข็มทอง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวศศิธร ศรีหรั่งไพโรจน์)
ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวศศิธร ศรีหรั่งไพโรจน์)
ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(-ว่าง-)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(-ว่าง-)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวศศิธร ศรีหรั่งไพโรจน์)
ครูชำนาญการ
(นางสาวศศิธร ศรีหรั่งไพโรจน์)
ครูชำนาญการ
(นางสาวนลินี เอี่ยมสอาด)
ครูชำนาญการ
(นางสาวนลินี เอี่ยมสอาด)
ครูชำนาญการ
(นางวาสนา เขียวอ่อน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางวาสนา เขียวอ่อน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวชณิตษ์นันท์ สุพรรณชาติ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวชณิตษ์นันท์ สุพรรณชาติ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวภาวิณี ปรึกษา)
คนงานทั่วไป
(นางสาวภาวิณี ปรึกษา)
คนงานทั่วไป
(นางสาวนวลจันทร์ ใจซื่อ)
คนงานทั่วไป
(นางสาวนวลจันทร์ ใจซื่อ)
คนงานทั่วไป
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
(นางนิด ปะทะกิ)
คนงานทั่วไป
(นางนิด ปะทะกิ)
คนงานทั่วไป
(นายถาวร ปะทะกิ)
คนงานทั่วไป
(นายถาวร ปะทะกิ)
คนงานทั่วไป
(นายบุญเสริม กาบแก้ว)
คนงานประจำรถขยะ
(นายบุญเสริม กาบแก้ว)
คนงานประจำรถขยะ
(นายธนู บูชา)
คนงานประจำรถขยะ
(นายธนู บูชา)
คนงานประจำรถขยะ
(นางมาลี บูชา)
คนงานประจำรถขยะ
(นางมาลี บูชา)
คนงานประจำรถขยะ
(นายคงคา สระทองแป้น)
คนงานประจำรถขยะ
(นายคงคา สระทองแป้น)
คนงานประจำรถขยะ
account_box กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเลน
(นายปิยพจน์ เกียรติชูสกุล)
กำนันตำบลบางเลน
(นายปิยพจน์ เกียรติชูสกุล)
กำนันตำบลบางเลน
(นายประพร หิรัญรัตน์)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
(นายประพร หิรัญรัตน์)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
(นายไพฑูลย์ เข็มทอง)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
(นายไพฑูลย์ เข็มทอง)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
(นางสละ ผิวเผือก)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
(นางสละ ผิวเผือก)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
(นายสันติ บูชา)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
(นายสันติ บูชา)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
(นางสาวปภาภัทร ทองเชื้อ)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
(นางสาวปภาภัทร ทองเชื้อ)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
(นายไพศาล คล้ายมฤก)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
(นายไพศาล คล้ายมฤก)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร