องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
โทร : 0819414307
(นายอำพร รุ่งเจริญ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
โทร : 0990016266
(นางพรพิมล แคล้วประยูร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
โทร : 0971257975
(นายประหยัด แสงเกตุ)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
โทร : 0815804945
account_box สมาชิกสภา
(นายสมคิด อุทัยพิบูลย์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
โทร : 0813632088
(นายสมหมาย ดอกไม้)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
โทร : 0810195951
(นางลาวรรณ โกมลสิงห์)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
โทร : 0895240392
(นายสมศักดิ์ จันทร์หอม)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
โทร : 0865689680
(นายอนัน พินิจการ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
โทร : 0802895958
(นายภควัฒน์ รุ่งเรืองจุฑาวสุ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
โทร : 0847346152
(นายสมนึก กาบแก้ว)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
โทร : 0610574385
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
โทร : 0818577504
(นางสาวรุ่งนภา บุญนาดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : srimahaphot-sao@hotm
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0818577504
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม )
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0818577504
(นางสาวรุ่งนภา บุญนาดี)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : srimahaphot-sao@hotm
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0818577504
account_box สำนักปลัด
(นางสาวรุ่งนภา บุญนาดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : srimahaphot-sao@hotm
(นายก่อพงษ์ บัวชิต)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : makoto_poppy@hotmail
(นางสาวนววรรรณ สุมูลเวช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : p-ja@live.com
นางสาวณปภัช แย้มพักตร์
นักพัฒนาชุมชน
นายจิรวุฒิ พจน์ศิลป์ชัย
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : ๋Jab_z@msn.com
(นางสาวนพพร ออมสิน)
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : ying_bl@hotmail.com
(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายเริงรัก นวลละออง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0861411909
(นางสาวยุคลธร น้อยแก้ว)
นักการภารโรง
โทร : coomim1234@gmail.com
(นางสาวกชมนต์วรรณ บูชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 035446910
(นายราเมศ บูชาธรรม)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0626579666
(นายสุวิทย์ บูชา)
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0818577504
(นางสาวชนิดา ประทุมเดช)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : kanchanit2557@gmail.
(นางสาวบุญเรือน จะระจะแสง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0815292866
(นางสาวธัญญรัตน์ บูชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : beau_1813@hotmail.co
(นายณัฐวุฒิ น้อยแก้ว)
คนงานทั่วไป
โทร : themone2310@gmail.co
(นางสาวชลลดา ศรีอ่ำดี)
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
-
นายช่างโยธา
(นายอนุสรณ์ เข็มทอง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : anuyingying@gmail.co
(นางสาวชลธิชา ธรรมเนียม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวรุ่งนภา บุญนาดี)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0949852165
(-ว่าง-)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวศศิธร ศรีหรั่งไพโรจน์)
ครูชำนาญการ
โทร : 0949852165
(นางสาวนลินี เอี่ยมสอาด)
ครูชำนาญการ
โทร : Nalinee.414222@gmail
(นางวาสนา เขียวอ่อน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : Jaline2520@gmail.com
(นางสาวชณิตษ์นันท์ สุพรรณชาติ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 035446910
(นางสาวภาวิณี ปรึกษา)
คนงานทั่วไป
โทร : pawinee33@gmail.com
(นางสาวนวลจันทร์ ใจซื่อ)
คนงานทั่วไป
โทร : 0623128979
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0818577504
(นางสาวพัชลวีย์ เอี่ยมสุขา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 035446910
(นายธีรยุทธ์ ฉ่ำสวัสดิ์)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 0969349900
(นางนิด ปะทะกิ)
คนงานทั่วไป
โทร : 0894142118
(นายถาวร ปะทะกิ)
คนงานทั่วไป
โทร : 0894142118
(นายบุญเสริม กาบแก้ว)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 0852968849
(นายธนู บูชา)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 0994470425
(นางมาลี บูชา)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 0994470425
(นายเคา บุญประคม)
คนงานทั่วไป
โทร : 0642179778
(นายสุทิน ใจซื่อ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายบุญสืบ ทองจันทร์)
คนงานประจำรถขยะ
account_box กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเลน
(นายปิยพจน์ เกียรติชูสกุล)
กำนันตำบลบางเลน
โทร : 0893796601
(นายประพร หิรัญรัตน์)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
โทร : 0865649682
(นายไพฑูลย์ เข็มทอง)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
โทร : 0878028284
(นางสละ ผิวเผือก)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
โทร : 0844242085
(นายนิรุตติ์ บูชา)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
โทร : 0879969258
(นางสาวปภาภัทร ทองเชื้อ)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
โทร : 0819412614
(นายไพศาล คล้ายมฤก)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
โทร : 0867513097