ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวาด้วยเครื่องจักร หมู่ที่ 4 (จากวัดใหม่พิบูลย์ผล ถึงสะพานดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง