ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ป้ายๆละ 300 บาท และขนาด 2.50 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ป้ายๆละ 1,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง