ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 5 และติดตั้งหม้อมิเตอร์หอถังประปา บริเวณอ่างเก็บน้ำลาดควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง