ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง