ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0013 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง